Altres Serveis

CERTIFICATS D´EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Realització de procés documental de la finca a estudi, i mitjançant programa CEX de Certificació energètica d’edificis existents, es procedeix a visita tècnica, presa de dades, croquis i reportatge fotogràfic.

Antecedents històrics de la finca

Visita a l’edifici

Elaboració d’informe

Presentació a ICAEN

Entrega del certificat

CÈDULES D´HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges.

És imprescindible tenir aquesta cèdula per a poder donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat i gas, lloguers i compra-venda. Realitzem aquest certificat per un tècnic especialitzat, per tal de poder certificar l’habitabilitat d’un immoble.

INSPECCIONS TÈCNIQUES D´EDIFICIS

La inspecció Tècnica d’edificis (ITE) és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis de vivendes per a verificar la obligació que tenen els propietaris de vivendes plurifamiliars de mantenir en bon estat, conservar i rehabilitar els seus immobles.

Realitzem l’informe ITE, el qual descriu l’estat actual de l’edifici, les seves deficiències, el termini disponible per a corregir-les, i la gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aconseguir el Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

Antiguitat dels edificis i termini per passar la inspecció:

Anteriors a 1930 fins el 31 de desembre del 2012.

Entre 1931 i 1950 fins el 31 de desembre de 2013.

Entre 1951 i 1960 fins el 31 de desembre de 2014.

Entre 1961 i 1970 fins el 31 desembre 2015.

A partir de 1971 fins el 31 de desembre de l'any al que l'edifici tingui 45 anys d'antiguitat.

DIRECCIONS D´OBRA

Els directors d’execució, per la tasca que desenvolupen a les obres, són un dels elements clau per a la bona marxa de les obres.

La seva missió és força àmplia: garantir una bona interpretació dels projectes, dirigir l’execució i posada en obra de les diferents partides dels pressupostos, portar-ne el control econòmic i el control de qualitat corresponent.

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Els coordinadors són els professionals competents encarregats de tenir cura del compliment de les normes de seguretat a les obres, d’avaluar els riscos de l’obra i de proposar solucions i alternatives, integrar la seguretat en el procés de disseny i execució, i fer accions de sensibilització i informació dels riscos als treballadors a l’obra.

Realització d’Estudis i Plans de Seguretat i Salut, Coordinacions de l’obra, per tal de garantir la correcta execució d’aquestes.

PROJECTES

La pràctica del projecte arquitectònic engloba diferents vessants, que van des de la redacció de projectes d’obra nova i de rehabilitació fins a projectes d’enderroc.

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Els tècnics de Perez Mayoral, encarregats dels amidaments i pressupostos són els responsables de calcular el pressupost de contractació d’una obra, analitzant, justificant i descomposant els preus de les unitats d’obra, i posteriorment realitzant el control econòmic del procés constructiu.